Disclaimer

Door het gebruiken van de website van D&S Benelux bv verklaart u zich akkoord met de navolgende voorwaarden van D&S Benelux bv voor het gebruik van de website. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website van D&S Benelux bv niet te gebruiken.

D&S Benelux bv behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze site op ieder moment te wijzigen, aan te vullen, of tekst te verwijderen, om welke reden dan ook.

De informatie op de website van D&S Benelux bv is met grote zorgvuldigheid samengesteld. D&S Benelux bv garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. D&S Benelux bv is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van de informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op de website (waaronder logo’s, grafische voorstellingen, teksten en alle overige gegevens) berusten uitsluitend bij D&S Benelux bv en/of haar licentiegevers. D&S Benelux bv en/of haar licentiegevers behouden zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen niet commerciële gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

Deze website bevat mogelijk links naar websites die door andere partijen dan D&S Benelux bv worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. D&S Benelux bv heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. D&S Benelux bv is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.


Bel